Array

Author(s)
Yao Zhang, Wei Qin, Lei Hou, Emily J Zakem, Xianhui Wan, Zihao Zhao, Li Liu, Kristopher A Hunt, Nianzhi Jiao, Shuh-Ji Kao, Kai Tang, Xiabing Xie, Jiaming Shen, Yufang Li, Mingming Chen, Xiaofeng Dai, Chang Liu, Wenchao Deng, Minhan Dai, Anitra E Ingalls, David A Stahl, Gerhard J Herndl
Organisation(s)
External organisation(s)
, , ,
Journal
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
ISSN
0027-8424
DOI
https://doi.org/10.1073/pnas.1912367117
Publication date
02-2020
Peer reviewed
Yes
Portal url
https://ucris.univie.ac.at/portal/en/publications/nitrifier-adaptation-to-low-energy-flux-controls-inventory-of-reduced-nitrogen-in-the-dark-ocean(9229087a-f3cb-4b21-bfd4-c61f1f6d4345).html